OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky


 

Obchodné podmienky spoločnosti Casso s.r.o.
 
1. Úvodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti CASSO s.r.o., so sídlom: Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 44328419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:  Sro, vložka č. 22315/V, (ďalej ako „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou, či právnickou osobou (ďalej ako „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na webovej stránke, na adrese predávajúceho www.shopelektro.sk, ako aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré súvisia s uzatvorenou kúpnou zmluvou, ako aj akoukoľvek zmluvou, ktorej predmetom je predaj tovaru.
2. Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok považuje spotrebiteľ, tiež podnikateľ a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

2. Registrácia
1. Kupujúci môže objednávať tovar z internetového obchodu, ktorý je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na adrese www.shopelektro.sk (ďalej len “stránky“) a to prostredníctvom užívateľského účtu. 
2. Pri registrácii na webovej stránke je kupujúci povinný uvádzať vždy pravdivé údaje a kupujúci sa zaväzuje, že nesprístupní tretím osobám údaje potrebné k využívaniu jeho užívateľského účtu.

3. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Kúpna cena ponúkaného tovaru uvedená na webovej stránke predávajúceho zahŕňa daň z pridanej hodnoty s výnimkou nákladov na dopravu tovaru kupujúcemu, ktoré sú uvádzané osobitne.
2. Na stránkach predávajúci uvedie údaje o nákladoch spojených s dodaním tovaru kupujúcemu, avšak tieto náklady platia iba v prípade doručovania tovaru v rámci Slovenskej republiky. V prípade doručovania tovaru mimo územia Slovenskej republiky znáša všetky náklady spojené s doručením tovaru kupujúci.
3. Objednávku uskutoční kupujúci tak, že vyplní objednávkový formulár na stránkach, vybraný tovar vloží do elektronického nákupného košíka, vyberie požadovaný spôsob úhrady a požadovaný spôsob doručenia a objednávku dokončí elektronickým odoslaním objednávky na stránkach predávajúceho.
4.  Po doručení objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí jej doručenie a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Takéto oznámenie predávajúceho sa považuje za akceptáciu objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená doručením potvrdenia o prijatí objednávky (akceptácia).

4. Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru alebo služby dohodnutú v zmluve podľa cenníka platného v čase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu jedným z nasledovných spôsobov:
- v hotovosti pre prevzatí tovaru formou dobierky (doprava poštou alebo kuriérskou službou)
- bezhotovostným stykom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
2. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným stykom, za deň platby sa považuje deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí služby
1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu do 15 dní od oznámenia o odstúpení  kúpnu cenu na účet kupujúceho.
2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bez udania dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru.
3. Kupujúci (spotrebiteľ) môže u predávajúceho uplatniť  právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného poštou na adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na webovej stránke predávajúceho.
4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
5. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
6. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky platby podľa čl.4.5 týchto  obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený.
7. Ak kupujúci (spotrebiteľ) odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar použitý a poškodený alebo neúplný alebo hodnota ktorého je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie  vlastnosti a funkčnosti tovaru, má predávajúci nárok voči kupujúcemu na náhradu škody a spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru.
8. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
9. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci – spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci - spotrebiteľ znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

6. Preprava a dodanie tovaru
1. Spôsob doručenia tovaru si na stránkach vyberie kupujúci. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim.  Táto lehota sa môže predlžiť o ďalších štrnásť dní, ak predávajúci nedisponuje objednaným tovarom a tento musí objednať u svojho dodávateľa.

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke tovaru. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Náklady spojené s odstúpením a škodou vzniknutú predávajúcemu je kupujúci povinný uhradiť do 7 dní od doručenia výzvy predávajúceho.

 
7. Ochrana osobných údajov
1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho a ich ochrana sa riadia zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to najmä pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení.
3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke tovarov na stránkach) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o všetkých zmenách svojich osobných údajov.
4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho požiadať o informáciu o spracovaní osobných údajov a predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť.
5. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosti predávajúceho a so zasielaním obchodných informácií na elektronickú adresu kupujúceho.

8. Záruka, reklamácie
1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na webovej stránke predávajúceho.
2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na stránkach predávajúceho.
2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Alternatívny spôsob riešenia sporov
 
  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: shopelektro1@gmail.com.   
  2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
    • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
    • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
        7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je                    dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu               môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
        8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 
 
V Košiciach, dňa 20.4.2015